واحدکار: حیوانان اهلی و  وحشی

قرآن:‌سوره مسد               بسم الله الرحمن الرحیم

                                      تبت یدا ابی لهب و تب

زبان:                                       two little eyes

پایتخت کشور برزیل: برزیلا

مرکز استان گلستان:‌گرگان

کاردستی: یک نوع حیوان اهلی و یک نوع حیوان وحشی

سفال: حوله

شعر:

هاپو داره تو لونه                          هاپ هاپ می خونه

داره می گه گوشنئم                     غذاش یه استخوان

وقتی منو می بینه                        دمشو می جنبون

چون توی دست من                      ظرف غذای اونه