مسئولیت پذیری کودک را ببینید.

وقتی فرزندتان از انجام کاری که بر عهده اش گذاشته اید به خوبی بر می آید، او را مورد تشویق قرار بدهید، به خصوص اشاره کنید که حس مسئولیت پذیری او شما را چقدر شاد و راضی ساخته است. رضایت پدر و مادر احتمالا تشویق خیلی خوبی خواهد بود برای کودک تا به این رفتار ادامه بدهد.