واحد کار: آب

                         

 قرآن: سوره اخلاص (آیه سوم)

                                                       ُ

                   زبان: What shape is it? It's ovel , it's diamond

کلاژ: لباس شنا                                                  کاردستی: قطره های آب

Girl with styrofoam swimming board.jpg                                       

سفال: ابر                                                         گواش: دریا

                                         

                                      کار چاپ : قطره آب

                                

 

شعر:

                 این بچه ی بی ادب                           کارش حسابی زشته

                 چه بی خیال و راحت                        این شیرو باز گذاشته

                  باید اینو بدونه                                 این کارا اشتباهه

                                   مصرف بی رویه اسرافه و گناه