واحد کار: میوه های تابستانی

               

قرآن: درس دوم

زبان:         

What's your grandfather's name? My grandfather's name is   

کلاژ: گلابی                                           کاردستی: سید میوه

                                  

سفال: گیلاس                                        گواش: انگور

                                                   

                                کارچاپ: هندوانه

                                   

 

شعر:

                       تابستان خوب و زیباست           به جای سرما گرماست

                          عجب هوایی داره                    چه میوه هایی داره

                           هلوی زرد و پرآب                     انگور شیرین و ناب

                                   گیلاس و سیب و آلو خربزه و آلبالو

                            می ریم به دشت و صحرا می ریم تا لب دریا