نان و گندم

آب از چیه از بـــارون                     نان از چیه از گنــــدم

 

گنــــــــدم کجــــــــاست                     تـــــــــــو روستــــــــا

 

روستــــــا کجــــــاست                     تـــــــــــو صحــــــــرا

 

چی می کاره روستایی                    چی می پــزه نونوایی

 

ما می خــوریم نونا رو                    شکر می کنیم خدا رو