آموزش های روزانه طبق برنامه هفتگی

فعالیتهای ضمن برنامه کلاسی:

- آموزش کتب درسی مربوط به هر گروه سنی

- آموزش دعای صبحگاهی

- ورزش صبحگاهی

- برگزاری آزمون های هفتگی

- آموزش بهداشت فردی

- آشنایی با رعایت نظم و مقررات و ملزم شده به انجام کارهای شخصی مثل مرتب 

کردن  وسایل، کیف، لباس

- نگهداری وسایل شخصی

انتظار همراهی و همکاری شما عزیزان را در ادامه این راه مقدس را خواستاریم 

 

                                                                          با تشکر

                                                                  مدیریت مهد کودک مونا