واحد کار: آب

                             

زبان:                   do you like your grandmother? Yes I do 

                           Do you like your grandfather? Yes I do                 

 قرآن: درس سوم                                    کاردستی: استخر

                                 

کلاژ: لباس شنا                                     گواش: خورشید

                         

سفال: ابر                                             کارچاپ: قطره آب

                        

 

شعر:

                          آبی که تو لوله هاست ، چقدر تمیز و پاکه    

                     حروم شده چه بیخودی کاشکی شیرو می بستم

                         ای خدا چی کار کنم آب و حرومش نکنم

                    وای چه کنم، وای چه کنم، آب و چطور مصرف کنم

                          آب گرم حروم بشه، تموم میشه یه روزی

                            تشنگی، بی آبی، زندگی بی زندگی

                         ای خدا چی کار کنم، آب و حرومش نکنم

                    وای چه کنم، وای چه کنم آب وچه جور مصرف کنم