واحد کار: ‌اعضای بدن انسان

                                           

زبان:                                    ? days of week

Sunday - Monday - Tuesday - Wednesday - Tharsday - Friday - Saturday      

 

قرآن: درس هفتم

کاردستی:‌انسان (کامل)   

                                                   

کلاژ: گوش                                              گواش:‌صورت

                      

سفال: پا                                                کارچاپ:کف دست

 پسر 1.JPG پای راستhand مجموعه وکتورهای اثر انگشت برای فتوشاپ

شعر:

         دو چشم ما زیباست                     برای دیدنیهاست

 دو ابروی کمانی برای سایه بانی          یک بینی دیدنی برای بوییدنی

      دو گوش داریم یه گردن                       یک پیشانی یک دهن 

      دو دست داریم دو تا پا                       شکر می کنیم خدا را