واحد کار: علائم راهنمایی و رانندگی

                

 زبان:‌دوره                                               قرآن: درس هشتم

کاردستی: تابلو ایست                               کلاژ: بوق زدن ممنوع

                            

گواش: خط عابر پیاده                                 سفال: چراغ راهنمایی

 

                                              

 

                                           کارچاپ:‌ورود ممنوع

                                            

شعر:

                                            رنگ قرمز:

          من رنگ قرمز هستم                             که اون بالا نشستم

          وقتی منو می بینه                              ایست می کنیم نمی ره

     هر ماشینی که این جاست                         اگر نایستد خطاست

                                           رنگ زرد:

       من احتیاطم                                             ببین چه با نشاطم

من دوست قرمز هستم                                     که این وسط نشستم

چشم که روشن می شه                                  از سرعتم کم می شه

                                       رنگ سبز:

من رنگ سبز اینجا                                           که این پایین نشستم

وقتی که روشن می شم                                  زودزود همه رد می شن

تا خیلی خوب و راحت                                       برن خونه سلامت