واحد کار:‌ پزشک

                                   

زبان:                       ?How's the weather?It's sunny - It's cloudy - It's snowy

                                                It's stormy - It's rainy

قرآن: درس نهم

کاردستی: پزشک                                            کلاژ: گوشی

              http://www.khavaranshop.com/ 

خرید پستی از خاوران شاپ

گواش: وسایل پزشکی                                     سفال: آمپول

                http://www.khavaranshop.com/ 

خرید پستی از خاوران شاپ                                 http://www.khavaranshop.com/   خرید پستی از خاوران شاپ              

کار چاپ: جعبه  کمک های اولیه

          http://www.khavaranshop.com/ 

خرید پستی از خاوران شاپ                     http://www.khavaranshop.com/ 

خرید پستی از خاوران شاپ   

شعر:

دکتر جونی جونی درد منو می دونی          جوون بودم پیر شدم زار و زمین گیر شدم

  این ور دلم افینا اون ور دلم افینا                    دفتر بیمه دارم الان درش میارم

       قلم بگیر سیاهش کن                               همه رو پر از دواش کن