واحد کار: پزشک

                                       http://www.khavaranshop.com/   خرید پستی از خاوران شاپ

زبان:       How many days are there in a week? There are 7 days in a week  

قرآن: سوره نصر (آیه اول)

                           بسم الله الرحمن الرحیم.

                             اذا جاء نصرالله والفتح

 

کاردستی: آمپول                                    کلاژ: وسایل پزشکی

              http://www.khavaranshop.com/   خرید پستی از خاوران شاپ                http://www.khavaranshop.com/   خرید پستی از خاوران شاپ          

گواش: گوشی                                       سفال: علامت هلال احمر

 http://www.khavaranshop.com/   خرید پستی از خاوران شاپ     http://www.khavaranshop.com/   خرید پستی از خاوران شاپ              

کارچاپ: درجه

                                 http://www.khavaranshop.com/   خرید پستی از خاوران شاپ

شعر:

 دکتر چه مهربونه        دردمنو می دونه   با شوخی و با خنده      زخم منو می بنده

 من دکتر و دوست دارم     هدیه براش میارم

                                                        دکتر، دوا میاره     بچه ها رو دوست داره

بچه خوب میدونه      اگر به حرف دکتر

                                                        گوش بکنه همیشه دیگه مریض نمیشه