واحد کار: ‌بازی و سرگرمی

زبان:       Days of week? Saturday - Sunday - Monday - Tuesday -

                              Wednesday -  Thursday - Friday

قرآن: سوره نصر (آیه دوم)

                                  بسم الله الرحمن الرحیم

                           ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا

 

کاردستی: نقطه بازی                                           کلاژ: ماربازی

                                                                  

گواش: منچ                                                         سفال:‌توپ   

                                        

                                     کارچاپ: بادبادک

                               

   شعر:    

            توپ خالی مثل پلنگ                      رقص اول تو هوا خیلی قشنگ

          می پره می دود زبر و رزنگ                  سفید و سیاه از همه رنگ