واحد کار:‌بازی و سرگرمی

زبان:    Hom many mothe are there in a year? There are 12 monthe in a year 

                                            قرآن: درس دهم

 

کاردستی: پازل                                                 کلاژ: توپ بازی

                                        

گواش:‌هفت سنگ                                             سفال: بادبادک

                                      

                                 کارچاپ:‌ماشین بازی

                                 

شعر:

    اسباب بازی من چقدر قشنگ                       هر کدومش یه رنگ رنگ و وارنگ

یه خرس پشمالو دارم چاق جاق جاق             یه سگ دارم که هی میگه واق واق واق

یه ساعت دارم می گه تیک تیک تیک              یه جوجه دارم که میگه جیک جیک جیک