واحد کار: وسایل ارتباطی

زبان:              Colors: Blue - Pink - Yellow - Green - Purple - Orange -

                                    Black - Brown - White - Red

قرآن: سوره نصر (آیه سوم)

                                       بسم الله الرحمن الرحیم                       

                             فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا ...
  

کاردستی: رادیو                                      کلاژ:تلفن    

                                          

گواش:‌موبایل                                          سفال:‌تلویزیون

                          

                                  کارچاپ:‌بیسیم 

                                 

شعر:

                        پیشی چه بازیگوشه زنگ می زنه به موشه

                       بدون حرف با موشی فوت می کنه تو گوشی

                         موشی خودش می دونه این کارا کار اونه

                        بهش می که آی پیشی چرا مزاحم میشی

                            زنگ می زنم به هاپو میکنه پوستتو