شعار هفته:

در صورت مشاهده علایم خاص در کودک،‌فورا" او را به پزشک متخصص رسانده و از اعمال نظرهای افراد غیرمتخصص و سنتی جدا" اجتناب کنید.متفکر

واحد کار:‌تربیت بدنی و ورزش

                                 

http://www.khavaranshop.com/    http://www.khavaranshop.com/     http://www.khavaranshop.com/     http://www.khavaranshop.com/http://www.khavaranshop.com/

زبان انگلیسی:‌ تکرار دوره مهرماه

قرآن: درس چهارم +‌آیه الکرسی

کاردستی/کلاژ: لباس ورزشی

                                http://www.khavaranshop.com/

پایتخت کشور و پرچم: تکرار و دوره پایتختها

مرکز استان: تکرار دوره استانها

سفال:‌توپ

                                      

کار چاپ/گواش: راکت

                              

شعر: چشمک

بچه ها آماده شید، همگی پروانه شید

                                                   وقت ورزش رسیده، وقت نرمش رسیده

                                                   خنده

                   اگه می خواهی خسته نشی، بچه خوبی باشی

                                                   خنده

دو تا دست به بالا 1و 2 و 3 و 4

                                                       حالا دست به بغل 1و 2 و 3 و 4

حالا دست به کمر 1و 2 و 3 و 4          نیشخند

                                                       حالا قر، قر، قر کمر قر بده و قر بده

                                    ریز، ریز، هر چه ریزتر   

                            آفرین صد آفرن بچه خوب و نازنینچشمکبای بای