اهمیت مسولیت پذیری را گوشزد کنید.

برای فرزند خود داستان هایی تعریف کنید تا او بهتر معنی مسولیت پذیری را بفهمد.کسی را که فرزندتان به او بسیار علاقمند باشد، نمونه خوبی برای او محسوب می شود. برای مثال به کودک خود بگویید که پدربزرگ یا مادربزرگش چطور از وسایلش به خوبی نگهداری می کرده، یا اینکه همیشه وقت شناس بوده است. گاهی برای کودک مسئول بودن سخت به نظر خواهد آمد وقتی نمی داند آن مثل چه یا چه کسی است.