حواس پنجگانه

مـــن گل ها را می بویم         حــــس بویــــــایی دارم

مـــن گل ها را می بینم         حــــس بینـــــــایی دارم

مــــن می شنوم صدا را          حــــس شنــــوایی دارم

مــــن می چــــشم مزه          حــــس چشــــایی دارم

با دستم می کنم لمس         نرمی، گرمی، سردی را

حـــــس لامســــــه دارم         شمــــا چطور بچـــــه ها