بهداشت

بچه با دقت باید باشه مرتب

با پاکــــــی و تمیـزی      همیشه بــاش سلامت

بهداشت و پاکیزگی       همیشه در زندگــــــــی

 لازمه، ای بچه ها        

مسواک برای دندان       بشور و بشور تو حمام (٢)

چه خوبه، ای بچه ها