اجازه پول خرج کردن به کودک بدهید.

اجازه دهید فرزندتان از همان دوران کودکی روش پول خرج کردن و پسانداز کردن را بیاموزد و به این ترتیب او از همان سنین پایین مسئولیت پذیری در قبال پول خود را یاد می گیرد و اگر چه ممکن است کودک بارها در خرج کردن مرتکب اشتباه بشود و نا آگاهانه پول خود را خرج کند، اما تجربه ای که بدستمی آورد بسیار ارزشمنتر است از بهای آنچه که خرج کرده است.