کتاب

من یــــــــار مهربانم        دانـــــا و خوش زبانم

گویـــم سخن فراوان       با آنکه بی زبــــــــانم

پندت دهم فـــــراوان       من یـــــار پنــــد دانم

من دوستی هنرمند       با سود و بی زیـــانم

از من مبــــاش غافل       من یـــــــــار مهربانم