مسولیت پذیری فرزندانتان را باور داشته باشید

باور کنید که کودکان آنگونه عمل می کنند که والدینشان به آنها ایمان دارند و اغلب آنها علاقمندند تا انتظارات والدین خود را برآورده کنند. بنابراین، گام اول این است که والدین بپذیرند که می توانند فرزندانی مسولیت پذیر داشته باشند حتی اگر چه بارها خلاف آن را فرزندانشان انجام داده باشد.