پرنده

پرنده قشنگی توی قفس نشسته

دیوارهای قفس بال و پرش را بسته

با چشمای نازشون خیره شدن به ابرها

دوست داره پر بگیره به آسمون زیبا

پرنده تو قفس دوست نداره بمونه

دوست داره شاخه ها را پربگیره بمونه

بیا پرنده ها را تو قفس نذاریم

گناه دارن بچه ها ما اونا را دوست داریم