پایتخت عراق : بغداد

(همون جایی که قصه های هزارو یک شبش معروفه!)

 

مرکز استان خوزستان : اهواز

(هر زمان می گیم اهواز یاد پل کارون و درخت نخل و گرما می افتیم)