از دیگران کمک بگیرید.

بعضی وقت ها داشتن فرزندی مسولیت پذیر به نظر سخت می آید و آنها زیر بار مسولیت نمی روند. تحت این شرایط لازم است تا والدین با مربیان فرزند خود یا یک مشاور با تجربه در ارتباط باشند.