(به علت آلودگی هوا به روز دیگری موکول شد)

روز دوشنبه ١۵ آذر همه باهم ساعت ۵/٨ خانه کودک پارک ساعی