واحد کار : زمستان

داره میادیواش یواش

زمستون با سرماهاش

شما بپوش شال و کلاه

آماده باشیم سر راهش

آخرین فصل زمستون کوچولو

سه ماه داره همیشه کوچولو

اولین ماهش دی ما میشه

بهمن و اسفند ماه های بعدیشه

داره میاد یواش یواش

زمستون با سرماهاش