پایتخت ها

کشور اسپانیا : مادرید

 

مراکز استان

استان بوشهر : بوشهر