واحد کار : وسایل گرمازا

اسم من بخاریه

گرمم یه عالمه

وقتی که زمستانه

برف و باران می باره

به شما گرما می دم

لذت و شادی می دم

وقتی که روشن می شم

سرخ و داغ و گرم می شم

نکنه دست بزنی

می سوزی و داد می زنی

در کنارم بشینی

برف و سرما را ببینی