پایتخت کشور ها

پایتخت انگلیس : لندن

 

مراکز استان ها

مرکز کرمان : کرمان