پایتخت کشور فرانسه: پاریس

 

مرکز استان آذربایجان غربی: ارومیه