سوره مسد

بسم الله الرحمن الرحیم
تبت یدا ابی لهب و تب
ما اغنی عنه ماله و ما کسب
سیصلی نارا ذات لهب
و امراتة حمالة الحطب
فی جیدها حبل من مسد

به نام خداوند بخشنده مهربان
1- بریده باد دو دست ابولهب( و مرگ بر او باد)
2- هرگز مال و ثروتش و آنچه را بدست آورد به حالش سودی نبخشید
3- و بزودی وارد آتشی شعله ور و پر لهیب می شود
4- و نیز همسرش در حالی که هیزم کش دوزخ است
5- و در گردنش طنابی است از لیف خرما