پیروزی انقلاب

بچه ها شادی کنید داره لاله در میاد

همه جا گل بپاچید دوره غم سر میاد

فجر پیروزی رسید پرده ظلم را برید

گل سرخ غنچه زده چونکه بهمن اومده

بهمن از راه اومده، زیر پا فرش گل

بریزید نقل و نبات بزنید ساز و دهل

از زمین و آسمون صدای شادی میاد

از همه جای وطن بوی آزادی میاد