پایتخت کشور مصر: قاهره

 

مرکز استان قزوین: قزوین