ماهی

اتل متل ماهی من چه ماهه

چشمای اون دو نقطه سیاهه

آب می خورهف تاب می خوره رو آبها

سر می خوره به روی موج دریا

کاری به جزء آب و شنا نداره

ماهی من دم داره پا نداره