روز سه شنبه مورخ ٢٧/07/89 گردش تفریحی قلعه سحرآمیز.