الگوی مناسب

فرزند در مسیر رشد و شکل گیری شخصیت خود با افراد زیادی در ارتباط است و از آنها تاثیر می پذیرد.

چنان که پدر بتواند به گونه ای رفتار کند که فرزند جنبه هایمثبت و سازنده رفتارهای پدر را مشاهده کند، به سلامت زندگی فرزندش کمک کرده است.

کودک طرز حرف زدن، راستگویی، وفاداری، روابط اجتماعی، شیوه غذا خوردن، نشست و برخاست و دیگرفضیلت های اخلاقی را می تواند از پدر بیاموزد. به گفته خواجه نصیرالدین طوسی از طریق پدر است که فرزند تدبیر و کمالات نفسانی چون آداب، فرهنگ، هنر  و روش زندگی را که اسباب بقا و کمال نفس است را یاد می گیرد.