پایتخت کشور آمریکا: واشنگتن

 

مرکز استان کردستان: سنندج