شاپرک قشنگی رو دامنم نشسته

خسته شده گمونک بال و پرش را بسته

دلم می خواد همیشه رو دامنم بمونه

خیال کنه لباسم براش شده یه خوونه

گلهای روی دامنم بالشت خوابش بشن

چین چین های دامن من بندای تابش بشن