نیاز های اصلی او را رفع کنیم

به عنوان مثال او گرسنه یا تشنه است، یا خوابش می آید و یا اینکه در طول روز    شما را ندیده و نوازش و محبت شما را می خواهد. اگر شما در همان زمانی که کودک می خواهد نیازهای و خواسته های عاطفی او را رفع کنید، کودک احساس امنیت کرده و هنگامی که شما می خواهید امیال و خواسته هایش را به تعویق بیندازید، راحت تر به شما اعتماد خواهد کرد.

 

قوانین را پیشاپیش به او بگویید

قوانین از پیش تعیین شده به عنوان نشانه و علامت به کودک کمک می کنند. به عنوان مثال به او بگویید:" ما به سوپر مارکت می رویم. تو می توانی همه چیز را نگاه کنیاما من برایت اسباب بازی نمی خرم." یا " من تو را دوبار سوار چرخ و فلک می کنم. فقط دوبار." زمانی که او از شما چیزی می خواهد با آرامش و اطمینان قانون را یادآوری کنید.