بر عقیده خود پابرجا بمانید

بیهوده است برای تصمیمی که یکبار گرفته اید و توضیح داده اید خود را توجیه کنید. به اوبگویید تصمیمی است که گرفته شده، همین. هرچه بیشتر با کودک جرو بحث بکنید او بیشتر روی خواسته هایش پا فشاری می کند. تسلیم عصبانیتش نشوید. محدودیت ها و ممنوعیت هایی که واضح و روشن هستند به او آرامش و اطمینان خاطر می دهد. اگر به سختی می توانید آرامشتان را حفظ کنید، از آنجا دورشوید. همیشه "نه" نگویید با مرتب تکرار کردن کلمه "نه" ویا "بعدا" در مخالفت افراط نکنید. با این کار از فرزندتان فردی می سازید که همیشه ناراضی و بی قرار است و محرومیت برای او نوعی شکنجه محسوب می شود.با بعضی از خواسته های کوچک او که باعث شادمانی اش می شود موافقت کنید و از شادی او لذت ببرید.

این موضوع امری طبیعی است که بسیاری از چیزهایی که در اطراف کودک ماهستند او را وسوسه می کنند. اما به این نکته توجه کنید که کودک بین سنین دو تا سه سالگی خیلی سخت می پذیرد که کسی درخواست هایشرا رد کند. دقیقا به همین دلیل است که باید "نه" گفتن را دانست و به آن عمل کرد. زیرا او در آینده نمی تواند هر چه را مایل است به دست آورد.