تو شهر خوب و مقبول، هرکس به کاری مشغول

نون میپزه برامون، او نونوای مهربون

دکترا با پرستار، زود می شن دوست بیمار

ای باغبون و نجار، خدا تو را نگهدار

هرکس که نامه داره، عمو پستچی میاره

تو بانک و تو اداره، بابا چه شغلی داره

به لطف اون پلیسه، ماشینه چه زود می رسه

هی بوق نزن راننده، بزن به روی دنده