کودکان را مسولیت پذیر بار بیاورید

تمام والدین دوست دارند فرزندانشان در بزرگسالی افراد مسولیت پذیری باشند، اما چطور می توان کمک کرد تا بچه ها از دوران کودکی درس های مهم و ارزشمند مسولیت پذیری را فراگیرند.

در 8 قسمت:

 

 

قسمت اول: وظایفی کوچک وساده بو کودک بدهید:

 

بچه ها میل شدیدی به کمک کردن دارند. حتی کودک دوساله نیز دوست دارد به دیگران کمک کند. کودکان قادرند کارهای زیادی انجام بدهند، اگر والدین به آنها اجازه دهند و صبور باشند، متوجه می شوند کودک دوساله اش چطور از عهده کار بر می آید. یک مادر آگاه اجازه تجربه کردن را به کودک خود می دهد و کارهایی را به او می سپارد، برای مثال ازکودک خود می خواهد اتاق خود را مرتب کند، یا اسباب بازی هایش را در قفسه بگذارد. به این ترتیب، اعتماد به نفس کودک خود را به درستی رشد می دهد و اشتیاق کودک خود را برایانجام کارهای بعدی تحریک می کند.