دویدم و دویدم به مزرعه رسیدم

تو باغ و دشت و صحرا کشاورزا رو دیدم

دیدم کار می کنی، زمین رو آباد می کنی

درختا را سم می زنی، آب به درختاشون میدن

از اونا میوه می چینن، تو بازار می برن

میوه ها را ما می خوریم، شکر خدا را می کنیم