آموزش محرومیت

موکول کردن خواسته ها به زمانی دیگر و یا صرف نظر کردن و چشم پوشی از آنها هر دو در ذهن کودک به معنای محروم شدن است. هر کودکی نیاز دارد زمانی که کوچک است، تا اندازه ای طعم محرومیت را بچشد. فهم وپذیرش این محرومیت به او اجازه خواهد داد تا با در نظر گرفتن حقوق دیگران، حقوق خویش را کسب کرده و خود را با قوانین اجتماعی وفق دهد تا در بزرگسالی بتواند در زندگی خانوادگی و حرفه ای خود، در برابر شکست ها و ناامیدی ها مقاومت کند. والدین کودک باید به اوکمک کنند تا این محرومیت ها را به آسانی بپذیرد.

پذیرفتن و تسلیم شدن به همه خواسته های کودک یک معنا دارد: اینکه شما فقط برای اینکه در خانه آرامش داشته باشید طبق میل کودک رفتار کرده اید و این بدترین خدمتی است که در حق او انجام می دهید. اگر هرگز به او "نه" نگویید کودک شما نمی آموزد که چگونه خواسته هایش را زمان دیگری مطرح کند م ناخوشایندی و ناراحتی ناشی از این محرومیت را بپذیرد. بنابراین در بزرگسالی او هیچگونه محدودیتی را نخواهد پذیرفت و به انسانی مستبد و خود محور تبدیل خواهد شد که برای پذیرفته شدن در یک جامعه مشکلات زیادی خواهد داشت.