قسمت دوم: از جایزه برای تشویق کودک استفاده نکنید

زنان و مردانی که علاقه مندند حس درونی مسولیت پذیری کودک خود را رشد دهند لازم است ارزش و اهمیت آن را در رفتارشان به فرزندان خود نشان دهند. مادر همیشه همسرش را از اینکه مردی خوش قول است در مقابل چشمان تیزبین فرزندانش تمجید می کند و از او به خاطر مسئولیت پذیری اش در زندگی تشکر کند و همچنین مرد نیز از همسرش به خاطر تربیت و رسیدگی به فرزندان و برقراری آرامش در خانه و احساس مسئولیتش در قبال او و فرزندان قدردانی کند. در نتیجه کودک به ارزش مسئولیت پذیری پی می برد.