واحد کار پدیده های طبیعی

بارون رو سبزه ها، از ابرهای هوا، وقتی می باره

گل ها تازه می شن، سیراب می شن، چون شادی می باره

دونه دونه میاد، می باره همه جا

سرسبزی میاره به دشت و صحرا

وقتی بارون می یاد، دهقان هاهمه شب، دعا می خونن

رودها پر آب می شن، باغ ها سیراب می شن، تازه می مونن