پایتخت لهستان : ورشو

 

مرکز استان کرمانشاه: کرمانشاه