زنبور

ای زنبور طلایی، نیش می زنی بلایی

پاشو پاشو بهاره، گل وا شده دوباره

برو به باغ و صحرا، نیش بزن باز به گلها

شیره بگیر از آنها، عسل بساز برای ما