پلیـس چه مهربونــــــــه                    شب ها بیدار می مونه

 

دزدای نـــــــــــــاقلا را                    مـــی گیـــره دونه دون

 

توی دست اون تفنــــگه                    خیلی خیلی زرنــــــگه

 

می گرده توی کوچه ها                    دوروبره خوونـــــه ها

 

    تا با خیـــــــــال راحت                    خوب بخوابن بچـــه ها (2)