پایتخت بحرین : منامه

 

مرکز استان چهار محال و بختیاری: شهر کرد